โรงเรียนของเรา

Our School

สนามเด็กเล่น

โรงเรียนของเรามีสนามเด็กเล่นที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยของนักเรียน กิจกรรมการละเล่นจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของนักเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานของพัฒนาการทางสติปัญญา เมื่อร่างการของนักเรียแข็งแรง สมองย่อมแข็งแรงตาม นอกจากนั้นของเล่นของเรายังผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนมาเป็นอันดับหนึ่ง
ก่อนหน้า