โรงเรียนของเรา

Our School

นพรัตน์พัฒนศาสตร์ โรงเรียนที่เหมาะสมกับบุตรหลานของท่านมากที่สุด

สภาพแวดล้อมและสังคมปัญญาชน

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ได้จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญาของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับห้องเรียนที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้เรียนได้ดีกว่าห้องเรียนสี่เหลี่ยม สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับหลักสูตร คือความลับของความสำเร็จทางด้านวิชาการของเรา

ทำไมต้องเลือกเรียนที่นี่

มีเหตุผลหลายประการ ที่ท่านควรฝากบุตรหลานของท่านมาเรียนกับเราที่นี่ เพราะ "เรา" ใส่ใจบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด, "เรา" มีสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ห้องเรียน ห้องแลป ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี และห้องนาฎศิลป์, "เรา" ไม่ใช่สร้างนักเรียนให้จบการศึกษา แต่เราพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพและการกล้าแสดงออก ให้เขาได้นำพื้นฐานทักษะเหล่านี้ไปประกอบการศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ, และ "เรา" ให้นักเรียนเรียนรู้และสัมผัสภาษาและสำเนียงต่างประเทศโดยครูต่างชาติ