หลักสูตรที่เปิดสอน

Courses

ภาพรวม

ในปัจจุบันโรงเรียนของเราเปิดสอนเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรประถมศึกษา โดยหลักสูตรปฐมวัยจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้น ได้แก่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล ส่วนหลักสูตรประถมศึกษาแบ่งเป็นอีก 1 ระดับชั้นคือ ช่วงชั้นที่ 1 ในทุกๆปี โรงเรียนของเรามีนักเรียนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 700 คน

เลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับบุตรหลานของท่าน