เกี่ยวกับเรา

About us

ผู้บริหารและทีมพัฒนาโรงเรียน

สรอัศม์ ปุงบางกระดี่

ตำแหน่ง: ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
Email: manager@nopparat.ac.th

สุทธิพร แก้วมีแสง

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา
Email: nopparat@nopparat.ac.th

นพรัตน์ ปุงบางกระดี่

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ
Email: nopparat@nopparat.ac.th

ชุณวัฒน์ ปุงบางกระดี่

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Email: shunnawat@nopparat.ac.th

นุตจรี คุณาชล

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณการเงิน
Email: nutjaree_2520@hotmail.com

อัญชรีย์ อยู่บำรุง

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
Email: ancharee68@gmail.com

อรวีร์ ตรีสุริยา

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
Email: nopparat@nopparat.ac.th

กิ่งกมล กลิ่นมาลา

ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกอนุบาล
Email: nopparat@nopparat.ac.th

บุษดี ศรียศจักร์

ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกประถม
Email: bussadee@nopparat.ac.th