หลักสูตรที่เปิดสอน

Courses

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรปฐมวัยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงชั้นคือ ชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล ดังนี้

ชั้นเตรียมอนุบาล

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของพัฒนาการทางความคิดของเด็กตั้งแต่แรกเกิด ตามทฤษฎีการเรียนรู้ (Cognitive Theories) ของเพียเจท์ (Jean Piaget) โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์จัดการเรียนรู้ในระดับเตรียมอนุบาลผ่านการจัดกิจกรรม 6 หลัก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทางความคิด และพฤติกรรมของนักเรียนไปตลอดชีวิต จึงเป็นที่มาของการจัดการเรียนรู้ในระดับเตรียมอนุบาลของโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์

ดูรายละเอียดสมัครเข้ารับการศึกษา

ชั้นอนุบาล

การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนการสอนภายใต้รูปแบบบูรณาการ (Integrate Curriculum) ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะทางวิชาการขั้นพื้นฐานเทียบเท่ามาตรฐานของโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับการทดสอบระดับความสามารถ และทักษะทางวิชาการเบื้องต้นเพื่อประเมินระดับความสามารถของนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล (Individualized Education Program)

ดูรายละเอียดสมัครเข้ารับการศึกษา