โรงเรียนของเรา

Our School

ห้องสมุด

แหล่งรวมสหวิทยาการ ศูนย์รวมสื่ออุปกรณ์ หนังสือ ตำราที่เหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรียน ดูแลโดยบุคลากรบรรณารักษ์ที่พร้อมจะให้คำแนะนำ ชี้แนะสื่อที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนที่สุด ซึ่งนักเรียนของเราจะได้รับอิสระในการค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ หรือตำราที่พวกเขาสนใจ ซึ่งนับว่าห้องสมุด คือหัวใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนของเรา
ก่อนหน้า ถัดไป