เกี่ยวกับเรา

About us

ประวัติและความเป็นมา

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลนพรัตน์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยนายสรอัศม์ ปุงบางกระดี่ และนางสุนันทา ปุงบางกระดี่ เริ่มต้นจากการจัดการเรียนการสอนบนเนื้อที่ 200 ตารางวา ในชุมชนบางกระดี่ ด้วยความประสงค์ของผู้อำนวยการ อยากให้เด็กในชุมชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ดำเนินการและจัดการเรียนการสอนภายใต้ชื่อโรงเรียนอนุบาลนพรัตน์เป็นระยะเวลารวม 8 ปี จนได้รับการ ยอมรับจากชุมชนทั้งในด้านงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนที่มี ประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดมา

พุทธศักราช 2553

ต่อมาในปี พ.ศ.2553 ท่านผู้อำนวยการมีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้ นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย ได้รับการจัดการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการในระดับที่สูง ขึ้น และพัฒนานักเรียนให้เกิดเจตคติที่ดีในการดำเนินชีวิต จึงได้มีการจัด สร้างขยายชั้นเรียนจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเปลี่ยนชื่อจากเดิม โรงเรียนอนุบาลนพรัตน์เป็นโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ โดยยึดหลักการ จัดการศึกษาที่เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข ตามเป้าหมายของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบันโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์เปิด สอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมี จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี

พุทธศักราช 2540

ในปี พ.ศ. 2540 สร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น 1 หลัง เพื่อใช้ในการ ในการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

พุทธศักราช 2548

ในปี พ.ศ. 2548 สร้างอาคารเรียน 4 หลัง 4 ห้องเรียน เป็นอาคาร ประกอบการ ประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนดนตรี และ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

พุทธศักราช 2553

ในปี พ.ศ. 2553 สร้างอาคารเรียนคอนเกรีตเสริมเหล็ก หลังที่ 3 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 ( ปีพ.ศ.2556 )