การเข้ารับการศึกษา

Student Spply

การเตรียมความพร้อม

ในวันเปิดเรียน นักเรียนจะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้

เครื่องแบบและการแต่งกาย

เนอสเซอรี่อนุบาล

ชุดนักเรียน

เนอสเซอรี่อนุบาล

ชุดพละ

ประถมศึกษาต้น

ชุดนักเรียน

ประถมศึกษาปลาย

ชุดนักเรียน

ประถมศึกษา

ชุดพละ

อุปกรณ์การเรียน

  1. กระเป๋านักเรียน
  2. อุปกรณ์การเรียน ประกอบด้วย สมุด, ดินสอ, ยางลบ, ไม้บรรทัด, สีไม้ (ถ้ามี), กระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์อื่นๆ ตามความจำเป็น
  3. ตำราเรียน ตามที่กำหนดในหลักสูตร

อื่นๆ

  1. กระติกน้ำ
  2. ยารักษาโรค (ถ้าจำเป็น) พร้อมแจ้งกับครูประจำรถรับส่ง หรือครูประจำชั้นเพื่อให้นักเรียนได้รับยาตรงตามเวลาที่แพทย์กำหนด
  3. กำลังใจจากผู้ปกครอง