โรงเรียนของเรา

Our School

ห้องดนตรี

ทักษะความสามารถด้านดนตรีส่งผลให้นักเรียนมีสุนทรียศาสตร์ ช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ) เราจึงเพิ่มวิชาดนตรีเป็นอีกหนึ่งวิชาพิเศษให้กับนักเรียนของเรา เป็นที่ที่เราเปลี่ยนตัวโน้ตบนกระดาษให้เป็นประสบการณ์อันแสนวิเศษของนักเรียน
ก่อนหน้า ถัดไป