เกี่ยวกับเรา

About us

วิธีการบริหารการจัดการ

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 งาน ได้แก่

 1. กลุ่มบริหารวิชาการ
 2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
 3. กลุ่มบริหารงานบุคลากร
 4. กลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร / เทคนิคการบริหารแบบการมีส่วนร่วม ( SBM ) ได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาไว้ ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์จะพัฒนาเด็กและผู้เรียนทุกคน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีการพัฒนาที่ดี เหมาะสมทั้ง 4 ด้าน รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้อย่างมีความสุข และเติบโต ตามวัย อย่างมีคุณภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ ( MISSION )

 1. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2556
 2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เต็มศักยภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. มุ่งเน้นคุณลักษณะของนักเรียนด้านความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด มีนิสัยอดทน และมีสัมมาคารวะใน วิถีชีวิตไทย โดยจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนทำความดี เช่น ธนาคารความดี การทำความดี ทดแทนความผิดเป็นต้น
 4. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

3. เป้าประสงค์ ( GOAL )

นักเรียน

 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด อดทนและมีสัมมาคารวะที่เหมาะสม
 2. นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี
 3. นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี
 4. นักเรียนมีความเจริญทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
 5. นักเรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น ( ด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก - ใหญ่ ) การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การสื่อสาร การสังเกต การสำรวจ และความสามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ
 6. นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
 7. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ใฝ่เรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ ที่นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
 8. นักเรียนมีภาวะผู้นำ ผู้ตาม สามารถใช้กระบวนการ กลุ่มการทำงานได้เป็นอย่างดี

ครู

เป็นผู้อำนวยความสะดวก ผู้กำกับเป็นผู้สร้างโอกาสให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของการศึกษาได้ จึงต้องทำให้ครู

 1. ผู้กำกับเป็นผู้สร้างโอกาสให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของการศึกษาได้ จึงต้องทำให้ครู
 2. มีความรู้ ความชำนาญในการจัดการเรียนการสอน
 3. มีสื่อประกอบการสอนได้อย่างดี เด็กจะเรียนรู้ได้ดี หาสื่อให้นักเรียนได้เรียนผ่านการเล่น
 4. มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียน ตามความต้องการและสนใจ
 5. ครูมีบุคลิกภาพ ดี และสุขภาพแข็งแรง
 6. มีสวัสดิการที่ดี
 7. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้ทันความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของโลก
 8. ครูเป็น นักรัก นักเล่น นักร้อง นักจำ นักเล่า นักฝัน นักแต่ง นักคิดและนักทำ (แผนการศึกษาปฐมวัย)

โรงเรียน

เป็นองค์การที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มี คุณค่ามากที่สุด จึงมีความสำคัญต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริงคือ

 1. โรงเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่นสวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 2. โรงเรียนมีระบบการบริหารและจัดการอย่างมีคุณภาพ
 3. โรงเรียนมีสื่อ การเรียนรู้ที่ทันสมัย ครบครัน
 4. โรงเรียนมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
 5. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียน ทักษะต่าง ๆ