หลักสูตรที่เปิดสอน

Courses

หลักสูตรประถมศึกษา

หลักสูตรประถมศึกษา (IEP) ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยครูเจ้าของภาษา

โอกาสในอนาคต

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ และการต่อยอดทางความคิด เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร IEP (Intensive English Program) ของโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา ที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐานบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ดูวิธีการสมัครเรียนหลักสูตรนี้