การเข้ารับการศึกษา

Student Spply

วิธีการรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียน 3 ช่วงชั้น ประกอบด้วย:

ระดับเตรียมอนุบาล

เกณฑ์การรับสมัคร

 • นักเรียนอายุตั้งแต่ 2 - 3 ปี

หลักฐานประกอบการสมัคร

ในวันสมัครเรียน รบกวนท่านผู้ปกครองเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนดังรายการต่อไปนี้

 • ใบสมัครพร้อมป้อนข้อมูล (หากสะดวกเตรียมมาจากบ้าน) ดาวโหลดที่นี่
 • สำเนาใบสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

*พร้อมให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาในวันสมัครด้วย เพื่อทดสอบความพร้อมด้านการเรียนรู้ของนักเรียน

ระดับอนุบาล

เกณฑ์การรับสมัคร

 • นักเรียนอายุตั้งแต่ 3 - 6 ปี

หลักฐานประกอบการสมัคร

ในวันสมัครเรียน รบกวนท่านผู้ปกครองเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนดังรายการต่อไปนี้

 • ใบสมัครพร้อมป้อนข้อมูล (หากสะดวกเตรียมมาจากบ้าน) ดาวโหลดที่นี่
 • สำเนาใบสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

*พร้อมให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาในวันสมัครด้วย เพื่อทดสอบความพร้อมด้านการเรียนรู้ของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา

เกณฑ์การรับสมัคร

 • นักเรียนอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์
 • กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3

หลักฐานประกอบการสมัคร

ในวันสมัครเรียน รบกวนท่านผู้ปกครองเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนดังรายการต่อไปนี้

 • ใบสมัครพร้อมป้อนข้อมูล (หากสะดวกเตรียมมาจากบ้าน) ดาวโหลดที่นี่
 • หลักฐานการศึกษาระดับอนุบาล 3 (สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1)
 • สมุดรายงานผลการเรียน (สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6)
 • สำเนาใบสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

*พร้อมให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาในวันสมัครด้วย เพื่อทดสอบความพร้อมด้านการเรียนรู้ของนักเรียน