โรงเรียนของเรา

Our School

ห้องนาฏศิลป์

ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทยจำเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์และสืบสานไว้ให้เป็นสมบัติของลูกหลาน เพื่อเป็นการปลูกฝังศิลปะอันดีงามของไทย เราจึงมีคลาสสอนรำไทยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 เป็นต้นไป ฝึกสอนโดยครูมืออาชีพของเรา ซึ่งนักเรียนของเราจะได้เรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์ ความหมาย ความสำคัญ ตลอดจนการปฏิบัติสืบสานศิลปะอันงดงามของไทยตามความสนใจของนักเรียน
ก่อนหน้า ถัดไป