โรงเรียนของเรา

Our School

ห้องเรียนและเทคโนโลยีสื่อ

สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียน ทางโรงเรียนของเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม และพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบกับห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ แสงที่เพียงพอ จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึงนักเรียนของเราเสมอ

ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ

คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เราจึงจัดการเรียนการสอนแบบ Intensive English Program (IEP) เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเด่นชัด สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งทางเรายังมีการเรียนการสอนภาษาจีนจากเหล่าซือที่มีความรู้ความสามารถมาสอนให้กับเด็กๆ ของเรา

ห้องศิลปะ

"ชีวิตสั้น ศิลปะยืนยาว" อ.ศิลป์ พีระศรี เคยได้กล่าวไว้ถึงความสำคัญของศิลปะ เพราะฉะนั้นการเรียนศิลปะจึงเป็นการสรรค์สร้างความสวยงาม เสริมสร้างจินตนาการ และกล่อมเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความสุนทรีย์ มีความสุขในการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ไปพร้อมกัน
ก่อนหน้า ถัดไป