โรงเรียนของเรา

Our School

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์ สถานที่ที่นักเรียนของเราจะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี เหมาะสมกับวัย รวมไปถึงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน ถ่ายทอดความรู้โดยครูที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ ประกอบกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครบคลุมทั้งโรงเรียนด้วย Nopparat WIFI ที่จะเป็นช่องทางในการค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียนอีกช่องทางหนึ่ง
ก่อนหน้า ถัดไป