ข่าวสาร

News & update

2018-02-20 23:32:09 ข่าวประกาศ

รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.1

กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร IEP ปีการศึกษา 256122 กุมภาพันธ์ 2561 วันสุดท้ายของการยื่นสมัครสอบคัดเลือก

25 กุมภาพันธ์ 2561 สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ เวลา 8.30 - 12.00 น.

8.30 - 9.30 ทักษะคณิตศาสตร์

9.30 - 10.30 ทักษะภาษาอังกฤษ

10.30 - 11.00 ทักษะเชาวน์ปัญญา

11.00 - 12.00 ทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาไทย

2 มีนาคม 2561 สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ (รอบเก็บตก) เวลา 8.30 - 12.00 น.

4 มีนาคม 2561 ประกาศผลนักเรียนตัวจริง และตัวสำรอง ทาง website โรงเรียน

www.nopparat.ac.th และบอร์ดประกาศที่โรงเรียน

12 - 22 มีนาคม 2561 มอบตัวนักเรียนตัวจริง และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน 2,672 บาท

และค่าตำราวิชาการ 1,560บาท

23 - 30 มีนาคม 2561 มอบตัวนักเรียนตัวสำรอง และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน 2,672 บาท

และค่าตำราวิชาการ 1,560บาท

31 พฤษภาคม 2561 สรุปยอดผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแจ้งทางสถานศึกษาเดิมหมายเหตุ: - นักเรียนที่สอบได้เป็นลำดับที่ 1 และ 2 ฟรีค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

มูลค่า 13,392.-บาท และหากมีผลการเรียนดีต่อเนื่อง เกรดเฉลี่ย 3.75 ในภาคการศึกษาต่อไป

ฟรีค่าเทอมตลอดหลักสูตร

- รับสมัครนักเรียนจำนวนจำกัด 70 คน (จำกัดจำนวนห้องละ 35 คน)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-8964358, 02-8964359, www.nopparat.ac.th