ข่าวสาร

News & update

2017-06-07 08:32:30 ข่าวประกาศ

โครงการเรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2560

โครงการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ นักเรียนระดับ อ.1 - ป.6

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ เห็นถึงความสำคัญของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของท่านผู้ปกครอง โรงเรียนจึงจัดโครงการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ขึ้น โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชาการ และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด และเป็นการทบทวนบทเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้เข้าใจขึ้น รวมทั้ง เป็นการทบทวนการบ้าน และเตรียมพร้อมสำหรับการสอบที่จะมาถึง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ Onet ที่นักเรียนไทยทุกคนจะต้องสอบเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียน ดังนั้น จึงเป็นที่มาของโครงการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ที่จัดขึ้น หากท่านผู้ปกครองมีข้อซักถาม สามารถติดต่อธุรการได้ที่เบอร์ 02-8964358-9