กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้ขึ้นตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการประหยัดอดออมและรู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทางโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์จึงเล็งเห็นความสำคัญในการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวงจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายกันไปทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน