กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

เปิดบ้านวิชาการนพรัตน์ 60

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมวิชาการนพรัตน์ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต จึงสนับสนุนการเรียนการสอนโดยสร้างเสริมความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตด้านการทำงานเป็นกลุ่ม ให้แก่นักเรียนและยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนทำกิจกรรมร่วมกัน