กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมผลิตสื่อการสอน

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมผลิตสื่อ เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนมีความสำคัญมากต่อครู และเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริมหาแนวทางให้เกิดการรู้เรียน โดยการผลิตสื่อและนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะสื่อการเรียนการสอนถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ