กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมวันเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารสามัญ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการเล่น และบทบาทสมมติในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเหมาะสมกับวัยของเด็กเพื่อมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่าง ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะในการนำประสบการณ์ต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จากภายนอกห้องเรียน ชุมชนและบริบทรอบๆโรงเรียนโดยเฉพาะชุมชนของเรา เป็นชุมชนไทยรามัญมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เก่าแก่ให้เด็กๆ ได้ศึกษาเรียนรู้กิจกรรมนี้พัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้ได้สมบูรณ์ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาตร์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายนี้ขึ้น