กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้พัฒนาทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม เผื่อฝึกให้เด็กๆเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความเป็นระเบียบวินัย และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า