กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

ทัศนศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย โดยคำนึงถึงพัฒนาการ และความสนใจของนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร ส่วนชั้นอนุุบาล2 และ 3 ไปทัศนศึกษาที่ฟาซารีเวิลด์ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และสนใจสิ่งรอบตัว