กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม วันไหว้ครู

การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อแสดงถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ เป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือ แสดงความเคารพและความกตัญญูต่อครู อาจารย์ ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้