กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม เคลือบฟลูออไรด์

ตามพัฒนาการของผู้เรียน ช่วงวัยอนุบาลเป็นช่วงวัยที่ควรได้รับการป้องกันปัญหาสุขภาพ โดยเฉพำะสุขภาพฟัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการที่สมวัย และพร้อมสำหรับการเรียนรู้บทเรียน ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมฟันสวยด้วยฟลูออไรด์ ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ซึ่งจัดภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559