กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรร ทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยคำนึงถึงพัฒนาการ และความสนใจของนักเรียนเป็นที่ตั้ง สำหรับปีการศึกษา 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของประเทศไทย ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณค่าควรค่าแก่การศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทบต่อไป