กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม ทัศนศึกษา ระดับอนุบาล 2-3

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยคำนึงถึงพัฒนาการ และความสนใจของนักเรียนเป็นที่ตั้ง สำหรับปีการศึกษา 2559 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ SEA LIFE Bangkok @Siam Ocean World ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของสัตว์น้ำที่มีอยู่รอบโลก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และสนใจสิ่งรอบตัว