กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร มีเป้าหมายให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้พัฒนาจิตใจ ฝึกฝนสมาธิ นำมาซึ่งปัญญา อันเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ร่วมกัับวัดนาคปรก จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรขึ้น ในวันที่ 6 และ 7 กันยายน 2559 อันจะเป็นพื้นฐานให้จิตใจสงบ และเพิ่มสมาธิให้กับผู้เรียนได้