กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ร่วมมือกับโรงพยาบาลนครธน จัดกิจกรรมฉีควัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน ทั้งในนักเรียนระดับอนุบาล และนักเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของนักเรียน เพราะสุขภาพที่ดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ และเป็นการลดปัญหาการขาดเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนที่มีอัตราการป่วยของผู้เรียนสูง