กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม วันเข้าพรรษา

20 กรกฎาคม 2559 คือวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือ "วันเข้าพรรษา" ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์มุ่งสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ประกอบกับคุณธรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา การที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาช่วยให้นักเรียนเกิดความสงบในจิตใจ มีความผูกผันกับสถานที่ทางศาสนา และปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี จึงเป็นที่มาของกิจกรรมวันเข้าพรรษา ภายใต้โครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2559