กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือสามัญ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์จัดขึ้น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัย มีความอดทน กล้าแสดงออก และมีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยกำหนดจัดขึ้น ณ ค่ายอนุสรณ์ศุภมาศ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2559