กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการนพรัตน์ 62

เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมกันระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆ อย่างทั่วถึง ปัจจุบันในองค์กรการเรียนรู้มีการแข่งขันสูงมาก ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านบริการจึงต้องส่งเสริมพัฒนางานให้มีกระบวนการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ จึงมองเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรม (OPEN HOUSE) เปิดบ้านวิชาการ ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มาร่วมงาน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสได้รับชมผลงานของนักเรียนร่วมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ. สนามกีฬาโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์