กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เจริญถึงที่สุดในปัจจุบันงานแนะแนวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือแนะแนวทางให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในวันที่ 26 มกราคม 2563 เพื่อได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในการที่นักเรียนต้องไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาได้รู้จักวางแผนเป้าหมายและวางแผนชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในชั้นสูงต่อไป