กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมใส่บาตรปีใหม่ 2562

พระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะเรื่องการทำบุญตักบาตร ในปัจจุบันนี้ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย ไม่ค่อยสะดวกเรื่องการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ อันสืบเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ เวลาทำงาน สภาพการจราจร สถานที่ ตลอดจนพระสงฆ์ไม่สามารถไปรับบิณฑบาตได้ในทุกสถานที่ เนื่องจากไม่สัมพันธ์กับเวลาและสถานที่ของแต่ละบุคคล ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสที่ดีของวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยโรงเรียนจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้ เพื่อให้คณะผู้บริหาร บุคลากรครู และนักเรียนโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ทั้งนี้ประสงค์ให้ตักบาตรเป็นข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องดื่ม เพื่อความสะดวกในการจัดหา หากมีจำนวนมากจักขอนำไปบริจาคทำบุญให้แก่มูลนิธิเด็กพิการตาบอดด้วย เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญ เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิคุณแก่มารดาผู้มีพระคุณต่อเรา และควรช่วยกันอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงามของชาวพุทธ และให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. เพื่อรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 2. เพื่อให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรื่องการทำบุญตักบาตร 3. เพื่อให้เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 4. เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำบุญในพระพุทธศาสนา 5. เพื่ออบรมจิตใจให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 6. เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีคุณแก่มารดาผู้มีพระคุณ ด้วยการทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศล 7. เพื่อทำทานโดยการนำของจากการใส่บาตรบางส่วนไปมอบให้มูลนิธิเด็กพิการตาบอด 8. เพื่อส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของหอพักมีโอกาสได้ทำ บุญเป็นประจำ