กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมธรรมะสอนใจ

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ได้กำหนดให้มีกิจกรรมธรรมะสอนใจ ขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตว์สุจริต ส่งเสริมให้นักเรียนมีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น เป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติในอนาตคต