กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม Cooking

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์กำหนดจัดกิจกรรม Cooking ขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 ม.ค. 2559 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยบูรณาการความรู้เชิงวิชาการ เข้ากับการพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็ก