กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์ขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ ในกลุ่มครูทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษาเพื่อเป็นการสร้าง ความสามัคคี สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับคณะครูทุกท่าน ได้มีกำลังใจในการทำงานและได้ปรึกษาหารือการทำงานในกลุ่มเพื่อนครู หรือในองค์กร