กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดกิจกรรมอยู่ค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ โดยยึดหลักการว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญ จึงเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ประเมิน และปรับปรุงการทำงาน โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ปลูกฝัง ระเบียบ วินัย กฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่างๆ นำไปสู่พื้นฐานการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและวิถี ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เ