กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมเข้าค่ายปฐมวัย

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมวันเข้าค่ายปฐมวัย การจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมค่าย เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อมุ่งให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา กิจกรรมที่จัดขึ้นตามฐานการเรียนรู้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากชุมชนและบริบทรอบๆโรงเรียนโดยเฉพาะชุมชนของเราเป็นชุมชนไทยรามัญมีวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามและควรแก่การอนุรักษ์คือการเล่นสะบ้า การปฐมพยาบาลสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์ฝึกให้นักเรียนสังเกต ทดลอง หาคำตอบ เสนอผลงานและความคิดของตนเองออกมาเป็น My MAPPING เด็กได้ประยุกต์และใช้สิ่งที่ตนเรียนรู้แก้ปัญหา พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและท้าทายให้เด็กคิด การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคณะหรือเป็นกลุ่ม การใช้ชีวิตกลางแจ้ง การปรับตัวทางสังคม นอกจากนี้ยังได้พัฒนาภาวะผู้นำ ผู้ตาม หลักการจัดค่ายต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมทัศนคติทางบวก กิจกรรมนี้พัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายนี้ขึ้น ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์