กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมแข่งขันวิชาการ

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ได้จัดให้นักเรียนได้ลงแข่งขันวิชาการ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ในวันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเตรียมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถแข่งขันกับบุคคลภายนอกได้ โดยมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ดังนี้ 1. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะทางวิชาการตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 1. ผู้เรียนได้นำสิ่งที่เรียนมาปรับใช้ในสถานการณ์จริง และได้เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะทางด้านวิชาการ รวมทั้งได้ทราบระดับคุณภาพของผู้เรียนในการแข่งขันต่างๆ เชิงปริมาณ 1. ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการภายนอกได้รับการส่งแข่งขันทุกคน