กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการอบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 ณ วัดโพธิ์พุฒตาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกระบวนการนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตจริงเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6