กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กำหนดการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง รวมทั้งได้รับการฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสำเร็จลุล่วงด้วยดี การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ นับได้ว่ามีส่วนที่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”