กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่กระทำเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งเป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา ๓ เดือน เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริก และเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน การถวายเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษานี้พระภิกษุต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าเย็น พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังเทศนา ตลอดจนการถวายธูปเทียน หลอดไฟฟ้า เทียนเข้าพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ฯลฯ แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อพระภิกษุสงฆ์ได้ใช้สำหรับ การจำพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทยตลอดจนเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนจึงกำหนดจัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาในวันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านไร่เจริญผล โดยจัดให้มีกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนเข้าพรรษา ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน วัด ได้เป็นอย่างดียิ่ง