กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์เห็นความสำคัญของวันสุนทรภู่ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางโรงเรียนจึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงคุณของสุนทรภู่ ผู้เป็นกวีเอกของโลก และส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการแสดงออกด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย