กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

เนื่องด้วยในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดทางโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติด เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่ม ดังนั้น กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเห็นว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการกิจกรรม โดยการเดินรณรงค์ ให้ความรู้และป้องกันปราบราม ยาเสพติดในชุมชน เพื่อลดปัญหายาเสพติดให้น้อยลง หวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จะช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้