กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมวันไหว้ครู

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ได้กำหนดให้มีกิจกรรมวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณครูและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามตลอดจนเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพของครูผู้สอนจึงได้กำหนดพิธีการไหว้ครูเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ระดับชั้นอนุบาล เวลา 09.00 - 10.30 น. รอบที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษา เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ สนามแผนกอนุบาลโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์