กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมปฐมนิเทศ

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาและจัดการศึกษาสำหรับเด็กอนุบาล สิ่งหนึ่งที่นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อหนุนให้ดำเนินการสำเร็จคือความร่วมมือจากผู้ปกครองและโรงเรียน ในการส่งเสริมและพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงกำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562