กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม Cooking ธีม อาหารนานาชาติ

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรม Cooking นานาชาติขึ้น ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้นักเรียนรู้จักอาหารนานาชาติมากขึ้น และเป็นการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเกี่ยวกับการทำอาหาร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ การกล้าแสดงออกและสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข