กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

ธรรมะสอนใจ

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมธรรมะสอนใจขึ้น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ได้นิมนต์พระจากวัดโพธิ์พุฒตาลมาเทศน์สอน เพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ให้เกิดขึ้นในจิตใจของนักเรียนเป็นอันดับแรก เพราะสังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด นักเรียนจึงสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้