กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (17 สิงหาคม) เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 17 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้ชี้ให้คนไทยทั้งชาติเห็นความสำคัญของ "วิทยาศาสตร์" ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาชาติไทยสืบไป จึงเป็นที่มาของกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้โครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2561